Naše služby pro Vás:

S čím vám můžeme naše skupina EnePro group  pomoci

ENEMAX Consulting s.r.o.


Nabízíme Vám možnost vyhledání úspor v užití energie. Provedeme analýzu stávajícího energetického hospodářství, doporučíme realizaci beznákladových organizačních a investičních opatření vedoucích ke snížení nákladů za energii.

 Paralelně s činností poradenství v oblasti energetiky zajišťujeme i činnost vedení účetnictví. 


Zajistíme:


V oblasti energetiky

- Realizaci energetického auditu a posudku dle zákona 406/2000 Sb.

- Realizaci energetického posudku pro potřebu               splnění podmínek dotačních výzev rámci                       NPO, SFŽP, OP TAK, MPO a další.

- Studie proveditelnosti záměrů výstavby FVE

- Zajištění výběrového řízení na dodavatele energie

- Implementaci řízení energetického managementu         organizace (EnMS), stanovení cílů spotřeby energie   

- Zajištění realizace energetického managementu  

- Ekonomické a realizační studie proveditelnosti             záměrů zadavatele v oblasti energetiky


V oblasti daní a účetnictví

 průběžné vedení účetnictví 

- zpracování a vyplnění přiznání k dani z             příjmu včetně účetní závěrky a archivace  

- zpracování a vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty vč. záznamní povinnosti

-  zpracování dalších zákonem stanovených hlášení, zpracování přehledů pro potřeby klienta, 

 - vystavování faktur,

-  vedení a zařazení majetku.

  Pro zpracování účetnictví využíváme účetní program Pohoda.

    

DRAKISA s.r.o.


Inženýring

 • Studie proveditelnosti
 • Technicko-ekonomické posouzení
 • Studie vlivu stavby na životní prostředí
 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, resp. ohlášení stavby
 • Zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele
 • Vypracování dokumentace k realizaci stavby
 • Inženýrské řízení výstavby
 • Zajištění vlastní realizace projektu
 • Uvedení do provozu a ověření projektových parametrů
 • Technický dozor investora
 • Autorský dozor projektanta

Zpracování projektové dokumentace

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace v souladu se Stavebním zákonem jak pro stavební, tak i technologické části staveb.

 • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro výběr dodavatele
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby
 • Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zajištění inženýrské činnosti
 • Zajištění autorského dozoru

Inženýrské řízení výstavby

V rámci Investičního řízení výstavby budou vykonávány následující činnosti:

 • Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, resp. ohlášení stavby Inženýrská činnost pro stavební povolení bude prováděna na základě uzavřené plné moci k zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky stavebního a schvalovacího řízení.
 • Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace bude prováděna na základě uzavřené plné moci k zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky kolaudačního a schvalovacího řízení. Při této činnosti budou zajištěny veškeré doklady, které jsou nutné předložit ke kolaudačnímu řízení stavby, zejména PD skutečného provedení stavby, revizní zprávy elektro, topení, tlakové zkoušky instalací, certifikáty použitých jednotlivých stavebních materiálů a technologických celků apod.
 • Organizace výběrových řízení na dodavatele stavby a inženýrských sítí Organizace výběrových řízení bude prováděna v součinnosti s objednatelem s maximálním úsilím zajistit nejlepší možnou pozici objednatele. Součástí přípravy výběrových řízení bude sestavení poptávkového dokumentu a zejména důkladná analýza požadavků na cílové řešení a stanovení výběrových kritérií.
 • Kontrolní, konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě Zodpovědné posouzení výhodnosti předložených nabídek ve výběrových řízeních na dodavatele stavby a uzavíraných smluvních vztahů s dodavateli stavby. Analýza realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, sestavení podkladů pro připomínková řízení a hodnocení případných rizik realizace projektu.
 • Technický a stavební dozor investora - TDI
  • Zastupování investora při realizaci stavby na stavbě.
  • Plánovaní, organizování a vedení kontrolních dnů stavby.
  • Kontrola provádění stavby, kontrola výměr a množství provedených prací, kontrola fakturace. Zajišťování potřebných dokladů při realizaci, vedení přehledu o provedených změnách.
  • Důsledné vyžadování podmínek smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací a bezpodmínečné dodržování pravidel bezpečnosti práce.
  • Kontrola a koordinace návazností a úplnosti při vytváření realizační projektové dokumentace, ve vazbě na zpracovanou dokumentaci ke stavebnímu povolení a tendrovou dokumentaci, s dodavatelem této realizační dokumentace.
 • Autorský dozor projektanta V souladu se stavebním zákonem zajištění výkonu činnosti projektanta při realizaci stavby - kontrola dodržování projektové dokumentace, projednání a schvalování projektových úprav případných změn projektu, účast projektanta na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
 • Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě Činnost koordinátora bude zajištěna osobou odpovědnou dle Zákona 309/2006 Sb., v platném znění. V souladu s tímto zákonem bude zpracován Plán BOZP stavby a následně budou prováděny odpovědnou osobou dozorové kontroly provádění stavebních a technologických prací.


Solar Power Systems s.r.o.

Zajistíme energetické posudky, studie a analýzy zejména v oblasti zdrojů obnovitelných, fotovoltaických elektráren.

Vypracujeme návrh nejefektivnějšího energetického řešení s využitím solární energie a přidružených technologií (zejména akumulace energie). Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Projektová dokumentace všech stupňů

Zpracujeme projektovou dokumentaci dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. Splňujeme přísné legislativní požadavky.

Spolupracujeme se špičkovými odborníky v oboru. Máme autorizaci pro oblasti:

a) autorizace se všeobecnou působností, zejména pak:

 • Vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů,
 • vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů),
 • vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,
 • provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
 • zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení.

b) technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, technologická zařízení staveb

 • Projektová dokumentace pro stavební řízení/povolení, část elektrotechnická, do i nad 1000V,
 • projektová dokumentace pro provádění stavby, část elektrotechnická, do i nad 1000V.

c) požární bezpečnost staveb

 • Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) se zpracovává na základě § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
  o požární prevenci, a to v souladu s technickými podmínkami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

d) provádění statických a dynamických výpočtů staveb

 • Postup se řídí podle zákona č.183/2006 Sb.

Jako klíčové, pro úspěšné dokončení projektů, pro Vás rádi připravíme následující stupně projektové dokumentace:
DUR - dokumentace pro územní řízení/ rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební řízení/povolení
DPS - dokumentace pro provádění stavby
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby

Ekonomické a technické poradenství

Ekonomická bilance projektu (ROI, CF, DCF, IRR, NPV), zajištění vyřízení žádostí s PDS (provozovatel distribuční soustavy) a pomoc při komunikaci s dalšími státními orgány (ERÚ, OTE, MPO a dalšími).

Dotační tituly

Poskytujeme poradenství s financováním projektů. Máme přehled o všech dotačních programech a vybereme pro Váš projekt ten nejvhodnější. Zpracujeme žádost o dotaci, zajistíme potřebné přílohy a postaráme se
o vyřizování nezbytných formalit s poskytovateli dotací, které jsou aktuálně nebo budou v brzké době vypsány:

 • Modernizační fond
 • Nová zelená úsporám
 • OP TAK
 • Fond pro spravedlivou transformaci

Realizace projektu

Posuneme Váš projekt od papírování k jeho konečné realizaci. Uspořádáme výběrová řízení nejen na dodavatele technologií. Prověříme kvality dodavatelů a nakonec za Vás pohlídáme samotnou realizaci projektu jako technický dozor investora (TDI). Při dozorování ochráníme vaše zájmy i investice
a dohlédneme na kvalitu a správnost provedené práce.

Provoz a údržba

Zajištění provozu a údržby energetického zařízení. Dohlédneme na správné fungování technologií a jejich pravidelné údržby. Postaráme se o vyhodnocování výroby FVE, abychom dokázali optimalizovat jejich výkon.